Rules

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Koncewicz, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk.


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji Konferencji Naukowej The Commonality v The Divergence: The rule of law standards and the role and limits of the courtroom i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników.


3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnione przez administratora podmioty  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 2.


6. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez organizatora, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 


7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa lub na podstawie umowy, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji.


8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu.

Ponadto informuję, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na wybranych przez organizatora stronach internetowych.